Zagospodarowanie odpadów

Wersja do wydruku

Proces zagospodarowania odpadów w Regionalnym Zakładzie Orzetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej odbywa się w następujących etapach:

I ETAP - wjazd odpadów na teren RZPO w Suchej Beskidzkiej.


Odpady po przejeździe przez bramę wjazdową ważone są automatycznie na wadze elektronicznej przy wykorzystaniu programu wagowego,  po czym podlegają weryfikacji pod względem zawartości przez pracownika obsługi.

Do pobrania: Dokument okresowej legalizacji wagi.

Po ważeniu odpady kierowane są do stacji segregacji (w przypadku odpadów suchych w workach kolorowych), bądź na składowisko odpadów (odpady w workach czarnych).

II ETAP - przewiezienie odpadów do stacji segregacji.


Odpady skierowane do stacji segregacji są wyładowywane na plac wyładowczy.

Z placu wyładowczego odpady są kierowane przenośnikami taśmowymi do stacji segregacji gdzie podlegają segregacji przez zatrudnionych pracowników na odpady:

 • makulatury,
 • plastiku,
 • tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • metali.

Wysegregowane surowce wtórne są czasowo magazynowane w wiacie magazynowej, a następnie kierowane na rynek surowców wtórnych, gdzie poddawane są dalszemu odzyskowi.

III ETAP – unieszkodliwianie odpadów.


Odpady w workach czarnych kierowane są do niecki składowiska odpadów celem unieszkodliwienia. W niecce składowiska odpady są układane, zgniatane i kompaktowane.

 W dyspozycji RSIOSK Sucha Beskidzka znajduje się składowisko odpadów przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne. Obszar składowiska zajmuje 4,55 ha, wraz z drogami przeciwpożarowymi i pasem zieleni – 9,5 h. Obiekt jest ogrodzony i otoczony pasem zieleni.
Składowisko odpadów spełnia wymogi najlepszej dostępnej techniki  BAT podyktowane prawem Unii Europejskiej. Żywotność składowiska przewidziana jest na 25,5 lat. Pojemność kwatery składowiska w I ETAPIE (etap układania pierwszej warstwy odpadów) wynosi 50.900,00 m3. Pojemność kwatery składowiska w II ETAPIE (etap układania drugiej i trzeciej warstwy odpadów) wynosi 92.400,00 m 3.
Technologia składowiska odpadów przewiduje ułożenie odpadów w formie trzech warstw nadpoziomowych, co przedstawia poniższy rysunek:

Widok na przekrój poprzeczny niecki składowiska odpadówCelem określenia wpływu składowiska opadów na środowisko naturalne regionu, Zakład prowadzi monitoring obejmujący następujące badania;

 1. badania poziomu hałasu, z częstotliwością raz na dwa lata.
 2. badania gazu składowiskowego, z częstotliwością raz na miesiąc.
 3. badania wód podziemnych, z częstotliwością co trzy miesiące.
 4. badania odcieków ze składowiska odpadów, z częstotliwością co trzy miesiące.
 5. badania składu morfologicznego składowanych odpadów, z częstotliwością raz na rok.
 6. badania osiadania składowiska odpadów, z częstotliwością raz na rok.
 7. badania wód powierzchniowych (rzeki Skawy) przy wykorzystaniu monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
 8. badania czynników biologicznych.

W/w badania wykonywane są przez laboratoria akredytowane.

Monnitoring wskaźników wskazuje, iż składowisko nie oddziaływuje negatywnie na środowisko.

Galeria fotografii: