Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów

Wersja do wydruku

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej (dawniej Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych)

17 stycznia 2003 roku w Suchej Beskidzkiej otwarto sortownię i składowisko odpadów komunalnych. Inwestycja Związku była realizowana od 1999 r. nakładem 13.665.635,00 zł

Źródłem finansowania inwestycji były:

 • środki uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w postaci pożyczki, w kwocie 5.460.000,00 zł.
 • Pożyczka została spłacona ze składek członkowskich Gmin Zrzeszonych w Związku
  w 2010r.;
 • środki uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci dotacji bezzwrotnej, w kwocie 2.339.735,00 zł;
 • środki z EKOFUNDUSZU w postaci dotacji bezzwrotnej w kwocie 1.496.086,00 zł;
 • środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotacja bezzwrotna, w kwocie 1.593.794,00 zł;
 • środki ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w postaci dotacji w kwocie 30.000,00 zł.

Łącznie Gminy Zrzeszone w Związku zainwestowały kwotę 8.207.020,00 zł.

 Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej jest samorządowym zakładem budżetowym Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba. Dysponuje składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, posiadającym wszystkie wymagane prawem pozwolenia na przyjmowanie odpadów (Pozwolenie zintegrowane, Instrukcja eksploatacji składowania odpadów), oraz stację segregacji odpadów do 7700 Mg/a (pozwolenie na zbieranie, transport, odzysk oraz wytwarzanie odpadów).

Zakład jest zakładem samofinansującym, pokrywając koszty funkcjonowania z pobieranych opłat za odpady przyjmowane do unieszkodliwienia.

Obowiązujące ceny za unieszkodliwianie odpadów w 2010 roku.

 Przyjmuje odpady z sześciu gmin zrzeszonych w Związku w cenie 210,45 zł brutto (95,00 zł za Mg + 8% VAT + 107,85 zł opłata marszałkowska). Z terenu Gmin nie zrzeszonych w Związku – w cenie 302,25 zł (180,00 zł za Mg + 8% VAT + 107 zł opłata marszałkowska).

Za rok 2010 r. Zakład wypracował nadwyżkę budżetową w kwocie 100.838,20 zł, którą w całości odprowadził do Związku.

W roku 2011 ze środków pochodzących z dotacji inwestycyjnej, otrzymanej od ZGDGSŚP w kwocie 289.000,00 zł. Zakład dokonał zakupu inwestycyjnego – samochodu ciężarowego, marki „MAN” przystosowanego do zbierania odpadów z pojemników IGLOO.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 13,6 mln zł.

Zasięg terytorialny funkcjonowania Zakładu obejmuje obszar 7 Gmin – członków Związku. Zgodnie z § 6 Statutu, do zadań RSSOK należy „zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie usług komunalnych” na terenie Związku, a w szczególności:

 • przyjmowanie odpadów z gmin Związku;
 • obsługa pojemników do systemu selektywnej zbiórki odpadów z obszaru Związku;
 • prowadzenie kontroli zgodności stosowania systemu selektywnej zbiórki odpadów
  w układzie odpadów suchych i mokrych;
 • ewidencjonowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych, dotyczących obowiązujących opłat za korzystanie ze środowiska;
 • przyjmowanie na składowisko odpadów spoza obszaru Związku, za zgodą Zarządu Związku i na wniosek Kierownika Zakładu;
 • gospodarowanie odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach, tj. zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Zakład realizuje również programy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, zatrudniając czasowo osoby bezrobotne.

RSiSOK Sucha Beskidzka jest kompleksowym zakładem zagospodarowania odpadów wyposażonym w dwie instalacje:

 • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko jest instalacją jednokwaterową, nadpoziomową, przeznaczoną do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, których dalszy odzysk nie jest możliwy z przyczyn technicznych. Eksploatację składowiska rozpoczęto 17.02.2003 r., a jego żywotność przewidziano na 25 lat.
 • stację  do segregacji odpadów komunalnych o mocach przerobowych do 7.700,00 Mg/a, przystosowaną do odzysk i wytwarzanie odpadów poprzez ręczną segregację zmieszanych odpadów, odpadów opakowaniowych, odpadów zbieranych w ramach akcji segregacji
  „U źródła”. 

Odpady dostarczane do zakładu podlegają ważeniu i zagospodarowaniu. W pierwszej kolejności odpady  kierowane są na linię do segregacji odpadów celem segregacji. Odpady wysegregowane ze strumienia odpadów, które mogą być poddane recyklingowi są kierowane na rynek surowców wtórnych. Pozostałe odpady; tzn. balast oraz niesegregowane zmieszane odpady komunalne, które nie mogą być odzyskane z przyczyn technicznych, kierowane są do unieszkodliwienia na składowisko odpadów komunalnych.

W ramach akcji segregacji „U źródła” każda Gmina została wyposażona w pojemniki IGLOO do gromadzenia odpadów; makulatura, szkło, plastik i puszki. Odpady z pojemników IGLOO są odbierane specjalistycznym transportem własnym RSiSOK Sucha Beskidzka (samochód ciężarowy Kamaz, oraz samochód ciężarowy MAN), wyposażonym w przedzielony kontener, umożliwiający jednoczesny odbiór dwóch rodzajów odpadów.

Siedziba RSiSOK, wraz z zapleczem techniczno-transportowym zlokalizowana jest w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Wadowickiej 4a.