Przyjmowanie odpadów

Wersja do wydruku

Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej przyjmuje odpady do odzysku lub unieszkodliwienia od Gmin Zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba oraz dostawców nie Zrzeszonych w Związku. Zakład nie przyjmuje odpadów indywidualnie od mieszkańców.

Odpady przyjmowane od Gmin są odbierane od przewoźników posiadających:

 1. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu obsługiwanej Gminy wydawane przez Burmistrz/Wójta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów. Zezwolenie jest podyktowane Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 236 poz., 2008 z póź. zm.). Zezwolenie jest ważne do 31/12/2012 r. Od 01/01/2013 r., zezwolenie jest zastąpione wpisem do rejestru działalności regulowanej.
 2. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr działalności regulowanej jest prowadzony przez Wójta/Burmistrza właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis do rejestru jest podyktowany Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 236 poz., 2008 z póź. zm.). Konieczność uzyskania wpisu do rejestru obowiązuje od 01/01/2012 r.
Zezwolenie na transport odpadów, lub zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane przez właściwego Starostę na podstawie Ustawy o odpadach. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów. Zezwolenie na transport odpadów wydaje Starosta właściwy ze względu na lokalizację siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Zezwolenie jest podyktowane Ustawą o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz., 1243 z póź. zm.).

Podstawą odbioru odpadów od Gmin jest Umowa na odbiór odpadów, zawarta przez RS i SOK Sucha Beskidzka z Gminą lub Przewoźnikiem. Przyjęcie odpadów odbywa się na podstawie karty przekazania odpadu. W przypadku przekazania do składowania odpadów nie będących odpadami komunalnymi, przekazujący odpad jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania RS i SOK Sucha Beskidzka, Karty charakterystyki odpadów. W przypadkach szczególnych, Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych żąda od wytwórców lub przewoźników badań przekazywanych odpadów (dot. np. Ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych).

Za przyjmowane odpady Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych nalicza opłaty zgodnie z:

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba. Stawki za przyjęcie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia na rok 2014.
 2. Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r., w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014. (M.P. 2012 Nr 0 poz. 766 r.)


Rejonowa Sortownia i Składowisko odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej przyjmuje do:

 1. unieszkodliwienia tylko odpady o kodach wymienionych w Pozwoleniu Zintegrowanym.
 2. odzysku tylko odpady o kodach wymienionych w Pozwoleniu Zintegrowanym oraz Pozwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku i wytwarzania odpadów

Zakład nie jest uprawniony do przyjmowania:

 1. odpadów występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95 % masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
 2. odpadów o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych, (w tym eternitu)
 3. opon i ich części z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm,
 4. odpadów medycznych i weterynaryjnych,
 5. odpadów powstających w wyniku prac naukowo – badawczych, rozwojowych lub dział. dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane.

Odpady przyjmowane są do zakładu w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W przypadkach szczególnych, gdy istnieje przypuszczenie że odpady mogą stwarzać zagorzenie zdrowia i życia dla mieszkańców obsługiwanych Gmin, Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych może przyjąć odpady w dniach wolnych od pracy lub w godzinach innych niż wymienione wyżej. Przyjęcie odpadów w trybie szczególnym musi być zgłoszone Kierownikowi Zakładu przez upoważnionych pracowników obsługiwanych Gmin. Numer telefonu pod który należy zgłaszać przyjęcie odpadów w trybie szczególnym 0-33 874-41-13 lub 608 073 474.

Przewoźnicy dostarczający odpady do Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej, nie mogą mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Odpady selektywnie zbierane (w workach kolorowych) muszą być dostarczone oddzielnym transportem niż odpady niesegregowane (w workach czarnych).

Za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych przewoźnicy podlegają każe grzywny w wysokości od 10.000,00 zł do 50.000,00 zł. Kary pieniężne za mieszanie odpadów będzie nakładał w drodze decyzji Wójt/Burmistrz właściwy ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru.