Pozwolenia, decyzje

Wersja do wydruku

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej jest zarządzana przez Kierownika posiadającego świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, wydane przez Wojewodę Małopolski.


Zakład działa w oparciu o:

Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 1. Decyzja Znak RRM7331/11-2/99 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 03.11.1999 r.

Decyzję o pozwoleniu na budowę;

 1. Decyzja WW 7351/23-SU/00 Starosty Suskiego z dnia 24-05-200 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę.
 2. Decyzja Znak AB.I.Sb/Sb-7119-2/200 z dnia 09.11.2000 r. Wojewody Małopolskiego w sprawie:
  1. utrzymującą, zaskarżoną decyzję w części dotyczącej zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego,
  2. uchylającą zaskarżoną decyzję w części dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz udzielenia pozwolenia na budowę w tym zakresie,
  3. orzekającą o zatwierdzeniu skorygowanego projektu zagospodarowania terenu oraz udzieleniu pozwolenia na budowę.
 3. Decyzja WA 7351/16-SU/02 Starosty Suskiego z dnia 19.03.2002 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego oraz Starosty Suskiego w części dotyczącej odstąpienia od budowy ekranów akustycznych.

Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie: 

 1. Decyzja WA7353/79-SU/02/03 Starosty Suskiego z dnia 07.01.2003 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie inwestycji p.n.  ”Budowa Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”.
 2. Decyzja WA 7353/3-SU/02 Starosty Suskiego z dnia 22.01.2002 udzielająca pozwolenia na użytkowanie budynku administracyjno-socjalnego (będącego częścią składową Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej).

Pozwolenie środowiskowe:

 1. Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego udzielająca pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku i wytwarzania odpadów Znak; SW.III.EP.7650-34/08 z dnia 16/03/2009 r.
 2. Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego zmieniająca pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku i wytwarzania odpadów Znak: SW.III.7221.48.2012.EP z dnia 14/12/2012 r.
 3. Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego zmieniająca pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku i wytwarzania odpadów Znak: SW.III.7221.3.2013.EP z dnia 21/01/2013 r.

Pozwolenie Zintegrowane:

 1. Decyzja Wojewody Małopolskiego udzielająca Pozwolenia zintegrowanego Znak: ŚR.III.SCh.6664-7-04 z dnia 11.01.2005 r.
 2. Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego zmieniająca Pozwolenie zintegrowane Znak: SW.III.EP.7673-7/08 z dnia 30.01.2009 r.
 3. Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego zmieniająca Pozwolenie zintegrowane Znak: SW.III.EP.7673-24/10 z dnia 09.06.2010 r.
 4. Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego zmieniająca Pozwolenie zintegrowane Znak: SW.III.EP.7222-2-2013 z dnia 21.01.2013 r.
 5. Decyzję zatwierdzającą instrukcję składowiska odpadów: 
  1. Decyzja SW.III.EP.7654-8/09 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 02.02.2010 r.  w sprawie zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów.
  2. Decyzja z dnia 10 czerwca 2010 r., SW.III.EP.7654-31/10 Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany instrukcji eksploatacji składowiska odpadów. 
 6. Uchwała Nr 31/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty za wynajem sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu "Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej" w 2016 roku.
 7. Uchwała Nr 7/2016 Zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie cen za odpady przyjmowane przez "Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej" od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku.

Dokumenty dotyczące działalności Zakładu:

 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w sprawie powołania Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej; Uchwała Nr 11/2002/IV z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 19/04/2011 r.
 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 11/02/2010 r.
 4. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP z dnia 20/12/2002 r.
 5. Uchwała w sprawie powołania spółki prawa handlowego (Składowisko Odpadów Dąbie w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o.).
 6. Uchwała w sprawie zmiany nazwy z RSiSOK na RZPO.
 7. Statut Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej.
 8. Nadanie RZPO statusu instalacji regionalnej - Uchwała  NR VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”.

Dokumenty dotyczące cen za usługi wykonywanych przez Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej:

 1. Uchwała nr 11/2016 Zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie opłaty za wynajem sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej w 2017 roku.
 2. Uchwała nr 2/2017 Zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie cen za odpady przyjmowane przez Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej od 01 marca 2017 r.

 

Załączniki: