Odbiór odpadów z pojemników IGLOO

Wersja do wydruku

Głównym realizatorem akcji zbiórki odpadów z pojemników IGLOO jest Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych. Zbiórka odbywa się na podstawie zgłoszenia telefonicznego pracowników urzędów gmin lub jednostek organizacyjnych obsługiwanych gmin.

Pojemniki IGLOO przeznaczone do gromadzenia odpadów:

Odpady z pojemników IGLOO odbierane są dwoma samochodami specjalistycznymi wyposażonymi w kontenery przystosowanymi do zbiórki odpadów wg. rodzaju; plastik, makulatura, szkło. Szkło z zielonych pojemników IGLOO odbierane jest opisanym kontenerem oznaczonym kolorem zielonym:

Plastik i makulatura z żółtych i niebieskich pojemników, odbierane są opisanym kontenerem, wewnątrz przedzielonym przegrodą, oznaczonym kolorem: żółtym i niebieskim.

 

 

Zgłoszenia telefoniczne pracowników Urzędów Gmin lub jednostek organizacyjnych obsługiwanych Gmin w zakresie odbioru odpadów z pojemników IGLOO przyjmowane są w godzinach od 7.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku;

Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych – Stanisław Hejny tel.; 33 874-41-13

Płatnikiem odbioru odpadów z Gminy jest Urząd Gminy, dlatego zgłoszenia osób indywidualnych, w zakresie opróżniania pojemników IGLOO należy kierować:

  1. Gmina Bystra Sidzina - Zenon Całyniuk;tel. 18 268 12 20
  2. Gmina Jordanów –Zbigniew Bryl; tel. 18 269 35 33
  3. Gmina Maków Podhalański -P.W.K. Sp. z o.o. EKO SKAWA; tel. 33 877 16 28
  4. Gmina Stryszawa –Małgorzata Juha; tel. 33 876 77 26
  5. Gmina Sucha Beskidzka - Straż Miejska; tel.33 874-23-41
  6. Gmina Zawoja –Adam Skrzypek; tel. 33 87-75-015

      Samochody specjalistyczne przystosowane do opróżniania pojemników IGLOO są wyposażone w urządzenia GPS. GPS współpracują z programem komputerowych, umożliwiającym archiwizację i kontrolę tras przebytych przez pojazdy, zgodnie z wymogiem przepisów szczegółowych w zakresie ochrony środowiska.

Dodatkowo samochody wyposażone są w siatki zabezpieczające odpady przed ich wywiewaniem w trakcie transportu.

Samochody wraz z kontenerami podlegają dezynfekcji raz w tygodniu. Jeżeli stopień zabrudzenia jest wysoki samochody podlegają dezynfekcji po każdym dniu roboczym.

Podstawą odbioru odpadów z pojemników IGLOO jest Umowa na odbiór odpadów, zawarta przez RS i SOK Sucha Beskidzka z Gminą.

Za odbiór odpadów z pojemników IGLOO Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych nalicza opłaty zgodnie z:

  1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w sprawie opłat za 1 Mg odpadów komunalnych przyjmowanych w pojemnikach IGLOO jeżeli ocena zawartości wykaże że w ponad 50 % są to odpady komunalne, zmieszane, niesegregowane. uchwala17.pdf
  2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w sprawie stawki (zł za km) za wywóz odpadów z pojemników IGLOO. uchwala18.pdf
  3. Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r., w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012. (M.P. Nr 94 poz. 958 z 2011 r.,)  12.pdf

 Ocena zawartości odpadów w pojemnikach IGLOO jest dokonywana przez pracowników zakładu RS i SOK Sucha Beskidzka, oraz pracowników obsługiwanych Gmin. W przypadku braku pracownika wydelegowanego ze strony Gminy, RS i SOK Sucha Beskidzka dokonuje samodzielnej oceny zawartości na podstawie protokołuz kontroli odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach IGLOO. Protokół jestkażdorazowo załączanym pod Fa Vat za odbiór odpadów. Opłaty za odpady pochodzące z pojemników IGLOO dotyczą jedynie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, umieszczonych w pojemnikach przez mieszkańców Gminy. Pojemniki IGLOO z założenia są pojemnikami do selektywnego zbierania surowców wtórnych i nie powinny w swoim składzie morfologicznym zawierać niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych. Ze względu jednak na fakt iż zawierają odpady wymagające składowania RS i SOK Sucha Beskidzka każdorazowo weryfikuje zawartość pojemników i nalicza stosowne opłaty. 13-karta_kontroli_odbioru_odpadow_z_pojemnikow_igloo.doc

 

Składowanie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych wokół pojemników IGLOO, jak również umieszczanie ich w pojemnikach podlega karze grzywny za każdy ujawniony przypadek. Karę grzywny nakłada Wójt/Burmistrz właściwy według miejsca posadowienia pojemników IGLOO.