Kontakt/ Klauzula RODO

Wersja do wydruku

Składowisko Odpadów Dąbie w Suchej Beskidzkiej Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 4a

34-200 Sucha Beskidzka

skladowiskodabie@interia.pl

tel./fax 33 874 41 13

 

NIP: 552-171-51-35

REGON: 123087750

 

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Składowisko Odpadów „Dąbie” w Suchej Beskidzkiej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka;

2)  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod.zgdgs@neostrada.pl tel.: 33 874-37-09

3) Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1. pkt a/b/c przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy, wystawienia faktur, dochodzenia roszczeń związanych z usługą, rekrutacji, realizacji obowiązku prawnego.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z Składowiskiem Odpadów „Dąbie” w Suchej Beskidzkiej tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej, ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, organom egzekucyjnym z którymi współpracuje Administrator

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na administratora oraz tak długo jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wyżej, w tym  również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych  jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji umowy której są Państwo stroną, do udziału w procesie rekrutacji oraz realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich i danych osobowych jest Składowisko Odpadów Dąbie w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4a, kontakt mailowy pod adresem: skladowiskodabie@interia.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: iod.zgdgs@neostrada.pl

3. Twoje dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

  1. zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z art. 9 a ustawy o samorządzie gminnym,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 22 ² ustawy kodeks pracy,
  3. realizacji obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów zgodnie z art. 25 ust. 6a i 6b ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

4. Administrator przetwarza Twój wizerunek.

5. Odbiorcami Twoich  danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 3 będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.