O nas

Wersja do wydruku

Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba jest związkiem międzygminnym, utworzonym w 1997 r. na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Obecnie członkami Związku są gminy: Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja i Zembrzyce.

Zadaniem Związku jest wspólne działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, w szczególności:

  • organizację i wdrożenie systemów zbiórki, segregacji, składowiska i utylizacji odpadów stałych;
  • budowę, rozbudowę sieci kolektorów sanitarnych i oczyszczalni ścieków;
  • poprawę czystości powietrza poprzez zmianę źródeł ciepła spalających paliwo węglowe na źródła ciepła opalające gazem, lekkim olejem opałowym i biomasą lub wykorzystywanie źródła energii odnawialnej (geotermia, wiatr, energia słoneczna);
  • kształtowanie wysokiej świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru Związku;
  • działalność zmierzająca do rozwoju infrastruktury turystycznej.

W celu wykonywania zadań statutowych, Związek może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i spółki oraz zawierać umowy z tymi podmiotami.

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku, w skład którego wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie Gmin – członków Związku. Każdemu członkowi Związku przysługuje w Zgromadzeniu jeden głos.

Organem wykonawczym Związku jest 3 osobowy Zarząd, na czele którego stoi Przewodniczący Zarządu.

Źródłami finansowania Związku są m. in. składki członkowskie na cele inwestycyjne i administracyjne, dotacje celowe, zaciągnięte pożyczki i kredyty. Na mienie Związku składa się m. in. mienie wniesione przez członków Związku, mienie z dochodów z majątku i działalności Związku oraz mienie nabyte przez Związek.

Gminy – członkowie Związku ponoszą koszty jego działalności poprzez opłacanie składek członkowskich, których wysokość ustalana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców.