Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie" w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o.

Wersja do wydruku

Sucha Beskidzka 15.02.2016 r.

 

Działając w imieniu Zamawiającego – Składowiska Odpadów Dąbie Sp. z o.o. ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka – informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.ODBIÓR  I ZAGOSPODAROWANIE KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO( RDF) DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW "DĄBIE"  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SP Z O.O.prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

UZASADNIENIE:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta złożona przez:

SANIT-TRANS SP Z O.O. Międzyrzecze Górne 383,

43-392 Międzyrzecze Górne.

Cena ofertowa w zł brutto za 1 Mg komponentu do produkcji RDF – 216,00 zł/MG

Wartość zamówienia 885.600,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonych czynności związanych z analizą oferty w/w Wykonawcy ustalono, że cena oferty przewyższa kwotę 332.100,00 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Mając na uwadze powyższe uznaje się, że stan faktyczny wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 

 

                                                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                                             Alicja Topolska