Wyjaśnienia do zamówienia na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie" w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o.

Wersja do wydruku

Sucha Beskidzka, dnia 08 lutego 2016 roku

SO/20/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Odbiór  i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie"  w Suchej Beskidzkiej sp z o.o.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Składowiska Odpadów "Dąbie"  w Suchej Beskidzkiej sp z o.o. informuję, że w dniu 05.02.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Odbiór  i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie"  w Suchej Beskidzkiej sp z o.o prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynął wniosek o przesłanie szczegółowych analiz komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF oraz zdjęć.

Należy zaznaczyć, że przedmiotowy wniosek został złożony po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp- niemniej jednak Zamawiający mając na uwadze rzetelność prowadzonego postępowania przedstawia się  szczegółowe analizy komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF oraz zdjęcia w/w odpadów.

 

Załącznik nr 1: Sprawozdanie z badań 15/09/2015

Załącznik nr 2: Sprawozdanie z badań 28/10/2015

Załącznik nr 3: Sprawozdanie z badań 28/10/2015

Załącznik nr 4: Zdjecie odpadów o kodzie 19 12 10 w formie sprasowanej.

Załacznik nr 5: Zdjęcie odpadów o kodzie 191210 w formie luźnej.

 

Prezes Zarządu

 

 

załącznik nr 4
załącznik nr 5