Pytania i wyjaśnienia (2) w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie" w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o.

Wersja do wydruku

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Składowiska Odpadów "Dąbie"  w Suchej Beskidzkiej sp z o.o. informuję, że w dniu 19.01.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Odbiór  i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie"  w Suchej Beskidzkiej sp z o.o prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Należy zaznaczyć, że przedmiotowy wniosek został złożony po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp- niemniej jednak Zamawiający mając na uwadze rzetelność prowadzonego postępowania składa wyjaśnienie na zapytanie złożone przez wykonawcę.